בשלב השלישי של התהליך, היזם צריך לקבל את האישורים הנדרשים מהרשויות המקומיות, על מנת להתחיל בעבודות.
האישורים כוללים את היתר הבנייה וכן את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ההליך לקבלת ההיתרים יכול להיות ארוך וממושך. לאחר קבלת ההיתר, היזם יכול להתחיל בעבודות החיזוק והרחבה של הבניין.

התחנה הבאה: עבודות חיזוק והרחבה