לאחר שנחתם הסכם, היזם צריך לקבל את האישורים הנדרשים מהרשויות המקומיות. האישורים כוללים את היתר ההריסה, היתר הבנייה, ואישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

התחנה הבאה: עבודות החיזוק וההריסה